Vij5
algemene
voorwaarden

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Vij5 tot stand gebrachte producten. In deze voorwaarden zal de wederpartij van Vij5 verder worden aangeduid als ‘de koper’.

1.2 Inkoopvoorwaarden van de koper zullen de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet uitsluiten of beperken.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Vij5 zijn vrijblijvend.

3 Levertijden

Opgegeven levertijden door Vij5 hebben een indicatieve strekking en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

4 Wijziging omstandigheden en overmacht

Ingeval Vij5 ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, zal hij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.

5 Afwijkingen

Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

6 Leveringen

Bestellingen worden slechts franco geleverd, indien dit uitdrukkelijk is afgesproken. Indien niet franco wordt geleverd, is Vij5 gerechtigd vrachtkosten in rekening te brengen.

7 Risico

Het risico voor de te leveren producten gaat op het moment dat de producten de opslagruimte van Vij5 hebben verlaten over op de koper.

8 Weigering levering door koper

Indien de koper een levering weigert, kan Vij5 de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Vij5 in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

9 Betaling

Vij5 is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Vij5 nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Vij5 gemaakte kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

10 Opschortingsbevoegdheid

Indien de koper in verzuim is of indien Vij5 goede grond heeft te vrezen dat koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Vij5 bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

11 Eigendomsvoorbehoud

Alle afgeleverde producten blijven eigendomvan Vij5 totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Vij5 heeft voldaan.

12 Reclames

Binnen 10 dagen na ontvangst van de producten – en bij uiterlijke gebreken dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan Vij5 zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar maken.

De koper is verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen of te verkopen.

13 Retourzendingen

Op telefonische aankopen en aankopen via de webshop geld een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij aankoop in de Vij5 showroom is er géén bedenktijd van toepassing. 

Producten kunnen enkel geretourneerd worden in onbeschadigde conditie in originele productverpakking.

Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring en met instructies vanuit Vij5 omtrent de wijze van verzending. Neem daarom altijd eerst contact met ons op.

De retourkosten zijn altijd voor rekening van de klant.

Retouren zijn niet mogelijk op op-maat-gemaakte items.

14 Rechten van intellectuele eigendom

Vij5 heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.

15 Aansprakelijkheid voor schade

15.1 Voor door de koper geleden schade als gevolg van tekortkomen, onrechtmatige daad of anderszins is Vij5 niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Vij5.

15.2 Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Vij5 rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

15.3 Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

15.4 Schade die verband houdt met beschadiging of verlies van een zaak of met letsel bij een persoon komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)
levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Vij5 uitkeert.

15.5 Koper vrijwaart Vij5 voor aanspraken tot vergoeding van schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek van en met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, dan wel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die op verzoek van en met toestemming van de koper door derden worden geleverd.

15.6 Vij5 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

16 Garantie

Er is een 6 maanden garantietermijn van toepassing op defecten in materialen en vakmanschap, indien er een effect optreedt, na normaal gebruik, behandeling en/of montage. Indien er een probleem optreedt zullen de item(s) aan Vij5 worden geretourneerd voor nadere beoordeling.

Vij5 is in geen enkel geval aansprakelijkheid voor gevolgschade.

17 Nederlands recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de rechter waar de ontwerper is gevestigd bevoegd, tenzij dit in strijd is met de regelgeving ten aanzien van de relatieve competentie voor kantonrechters.